PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs saprotam, ka ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt jūsu personas datus, tāpēc apkopojam un apstrādājam tikai tos jūsu datus, kas nepieciešami mūsu darbībai. Personas datus mēs apstrādājam likumīgā, caurskatāmā un godprātīgā veidā, iepriekš noteiktiem mērķiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies, lai tie būtu precīzi, droši, konfidenciāli un tiktu pareizi glabāti un aizsargāti.

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (turpmāk tekstā – VDAR), Lietuvas Republikas Likumā par personas datu tiesisko aizsardzību, kā arī citos tiesību aktos noteiktās prasības personas datu apstrādei.                    

1.         Kas ir šis dokuments?

1.1.        Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – Privātuma politika) nosaka privātuma noteikumus tīmekļa vietnes www.doclogix.lv (turpmāk tekstā – Vietne) izmantošanai.

1.2.        Uzmanīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai saprastu praksi, kuru mēs izmantojam, apstrādājot jūsu personas datus. Izlasot šo dokumentu, jūs uzzināsiet, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, no kurienes tos saņemam un kādas ir jūsu kā personas datu subjekta tiesības.

1.3.        Ja izmantojat Vietni, tas nozīmē, ka esat izlasījis un piekritis šai Privātuma politikai un tajā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem, metodēm un kārtībai. Ja nepiekrītat Privātuma politikai, jums nav tiesību izmantot Vietni.

1.4.        Šajā Privātuma politikā lietotais termins “personas dati” nozīmē jebkādu informāciju, pēc kuras ir iespējams jūs tieši vai netieši identificēt. Personas dati ir vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pasta vai e-pasta adrese, atrašanās vietas dati un interneta identifikators, jums raksturīgās īpašības u. c.

1.5.        Privātuma politika attiecas uz visām personām, kuras apmeklē Vietni, kā arī visām darbībām, kuras jūs varat veikt Vietnē.

 

2.         KAS mēs ESAM?

2.1. Vietni uztur un administrē uzņēmums (turpmāk tekstā – mēs):

a) UAB DocLogix, juridiskās personas kods: LT261618515, adrese: Lvovo iela 105A, LT-08104 Viļņa

2.1.        Saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem mēs esam jūsu personas datu pārvaldītājs.

 

3.         Kādus principus mēs ievērojam?

3.1.     Apstrādājot jūsu personas datus, mēs:

a)         ievērosim spēkā esošo un piemērojamo tiesību aktu, ieskaitot VDAR, prasības;

b)        apstrādāsim jūsu personas datus likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā;

c)         vāksim jūsu personas datus noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāsim ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā, izņemot gadījumus, kad to atļauj tiesību akti;

d)        veiksim visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kuri nav precīzi vai pilnīgi attiecībā uz to apstrādes mērķiem, tiek nekavējoties izlaboti, papildināti, apturēta to apstrāde vai tie tiek dzēsti;

e)         personas datus glabāsim tādā formā, lai jūsu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti;

f)          nesniegsim personas datus trešajām personām un tos nepubliskosim, izņemot gadījumus, kuri norādīti mūsu Privātuma politikā vai kuri noteikti tiesību aktos;

g)        nodrošināsim jūsu personas datu apstrādi tādā veidā, lai ar atbilstīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu;

 

4.         Kā mēs vācam jūsu personas datus?

4.1.     Mēs jūsu personas datus apstrādājam šādā veidā:

a)         kad jūs iesniedzat mums personas datus. Jūs sniedzat mums savus personas datus, kad iesniedzat mums pieprasījumus Vietnē, sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu. Kad jūs sazināties ar mums rakstiski, pa e-pastu vai tālruni, mēs saglabāsim saraksti vai sarunu datus;

b)         kad jūs izmantojat Vietni. Kad jūs izmantojat Vietni, noteikta informācija (piemēram, IP adrese, izmantotā tīmekļa pārlūka tips, Vietnes apmeklējumu skaits, Vietnē apskatītās lapas, Vietnē pavadītais laiks, demogrāfiskie dati un, ja jūs ieradāties Vietnē no trešās puses vietnes, arī lapas URL) tiek vākti automātiski;

c)         kad jūsu personas datus saņemam no citām personām tiesību aktu un (vai) šīs Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

4.2.     Mēs varam no jums saņemtos personas datus apvienot ar datiem, ko esam apkopojuši no citiem publiskiem vai pieejamiem avotiem. Piemēram, jūsu iesniegtos personas datus mēs varam apvienot ar datiem, kuri iegūti, izmantojot sīkdatnes mūsu vietnēs, ar datiem, kuri savākti, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, vai datiem, kas likumīgi iegūti no trešajām personām. Izmantojot savas tiesības, jūs vienmēr varēsiet pieprasīt kļūdainu personas datu labošanu.

 

5.             Kādus jūsu personas datus un kādiem mērķiem mēs apstrādājam?

5.1.     Jūsu personas datus mēs apstrādājam šādiem mērķiem:

a)              pārdošanas un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas mērķiem, tas ir, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, kurus jūs mums uzdodat Vietnē, attiecībā uz mūsu produktiem, risinājumiem vai pakalpojumiem. Jūs iesniedzat mums savus personas datus, rakstot mums vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu pa tālruni, iesniedzot savas sūdzības par Vietni vai mūsu pakalpojumiem. Kad jūs sazināsieties ar mums rakstiski, pa e-pastu vai tālruni, mēs saglabāsim sarakstes vai audio ieraksta (sarunas ieraksta) datus. Šajā nolūkā tiek apstrādāti personas dati:

a)              tiešā mārketinga nolūkos, lai varētu nosūtīt jums piedāvājumus, jaunumu vēstules un informāciju par mūsu, ar mums saistīto personu un partneru precēm un (vai) pakalpojumiem. Šajā nolūkā tiek apstrādāti personas dati:

c)         darbā pieņemšanas mērķiem kā daļu no pašreizējā un nākamā darbā pieņemšanas procesa, kā arī lai novērtētu jūsu kompetences un citas īpašības. Aizpildot darbā pieņemšanas veidlapu, lietotājs izsaka piekrišanu piedalīties pašreizējā vai turpmākajā darbā pieņemšanas procesā, ko veic “Alna” grupas uzņēmumi. Šī piekrišana attiecas uz visiem dokumentiem, kas iesniegti darbā pieņemšanas procesa laikā.

c)         vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai, kā arī ar mērķi to uzlabot un piedāvāt labākus un tieši jums pielāgotus pakalpojumus. Kad jūs izmantojat Vietni, pēc jūsu apmeklējuma noteikti dati tiek automātiski pārsūtīti mums. Šie dati ir noteikta nepersoniska informācija, ko izmanto Vietnes satura, funkcionalitātes un pievilcības uzlabošanai. Plašāk par to lasiet šīs Privātuma politikas 7. nodaļā.

d)         mūsu sociālo tīklu kontu administrēšanas nolūkos mēs apstrādājam šādus personas datus:

datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimums, valsts, profila foto, mums nosūtītie jūsu ziņojumi, to saņemšanas laiks un datums, saturs un pielikumi, mūsu atbildes uz jūsu ziņojumiem un atbildēšanas laiks, informācija par uzņēmuma reitingu, ziņojuma komentāri, kopīgošana, informācija par reakciju uz jūsu ziņojumiem.

datu apstrādes juridiskais pamats: jūsu piekrišana

datu apstrādes termiņš: 2 gadi

5.2.     Mēs neprasām iesniegt un neapstrādājam jūsu īpašo kategoriju personas datus, kas atklāj jūsu rases vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībā, kā arī datus par veselību vai datus par jūsu seksuālo dzīvi un seksuālo orientāciju. Ja, izmantojot vietni vai citā veidā (rakstiski, pa e-pastu, tālruni), jūs iesniegsiet mums šos datus, tad šie dati tiks uzskatīti par sniegtiem ar jūsu piekrišanu. Attiecīgi mēs šos jūsu personas datus apstrādāsim kopā ar citiem jūsu datiem, kurus jūs mums iesniedzat šīs Privātuma politikas 5.1. punktā norādītajos veidos.

5.3.     Mēs varam apvienot personas datus, ko saņemam no jums, ar datiem, kurus esam apkopojuši no citiem publiskiem vai pieejamiem avotiem (piemēram, jūsu iesniegtos personas datus mēs varam apvienot ar datiem, kuri iegūti, izmantojot Vietnes sīkdatnes, vai ar datiem, kuri likumīgi iegūti no trešajām personām). Izmantojot savas tiesības, jūs vienmēr varēsiet pieprasīt kļūdainu personas datu labošanu.

 

6.              Vai mēs izmantojam jūsu personas datus tiešajam mārketingam?

6.1.     Jā, mēs varam izmantot jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkiem, lai nosūtītu jums piedāvājumus, jaunumu vēstules un informāciju par mūsu, ar mums saistīto personu un partneru precēm un (vai) pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Tomēr jūsu personas datus mēs šim mērķim izmantosim tikai ar jūsu papildu piekrišanu.

6.2.     Šajā nolūkā mēs apstrādājam šos jūsu personas datus, kuri norādīti šīs Privātuma politikas 5.1. (b) punktā.

6.3.     Jūs varat izvēlēties, vai ļaut mums izmantot jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem. To var izdarīt kontaktu formā, atzīmējot izvēles rūtiņu “Piekrītu, ka mani dati tiks izmantoti mārketinga mērķiem”.

6.4.     Atļaujot datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem, jūs arī dodat mums atļauju sazināties ar jums, izmantojot sakaru līdzekļus (piemēram, e-pastu, tālruni, īsziņu) vai citus saziņas veidus (piemēram, Skype, Viber u. c.).

6.5.     Mēs varam apvienot mūsu rīcībā esošo informāciju par jums un trešo personu informāciju, lai sūtītu jums piedāvājumus un jaunumu vēstules.

6.6.     Ja jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiek izmantoti tiešā mārketinga mērķiem, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai analizētu un uzlabotu mūsu vietņu, reklāmas un tirgus izpētes efektivitāti, kā arī citiem uzņēmuma mārketinga un pārdošanas mērķiem. Šajā gadījumā mēs izmantosim anonimizētus jūsu datus.

6.7.     Pat ja jūs piekrītat savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, jūs jebkurā laikā varat viegli atsaukt šo piekrišanu visām vai daļai personas datu apstrādes darbību. Jūs varat:

a)              paziņot par atteikumu elektroniski nosūtītajos piedāvājumos, jaunumu vēstulēs norādītajā veidā (piemēram, piedāvājumos, jaunumu vēstulēs noklikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumu saņemšanas” vai tml.) vai

b)             nosūtīt mums pieprasījumu uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Pieteikumā skaidri norādiet savu vārdu un uzvārdu. Ja izteiksiet vēlēšanos šādā veidā atsaukt savu piekrišanu, mēs varam pieprasīt personu apliecinošu dokumentu.

6.8.     Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs centīsimies pēc iespējas drīzāk pārtraukt jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem.

6.9.     Piekrišanas atsaukšana mums neuzliek par pienākumu automātiski iznīcināt jūsu personas datus vai sniegt jums informāciju par personas datiem, kurus mēs apstrādājam, tāpēc, ja vēlaties, lai mēs veicam šīs darbības, jums šis pieprasījums jāiesniedz atsevišķi.

 

7.              Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

7.1.     Mēs apkopojam informāciju par jums, izmantojot sīkdatnes (angl. cookies) un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir mazi faili, kas īslaicīgi tiek saglabāti jūsu ierīces cietajā diskā un ļauj jūs atpazīt nākamo Vietnes apmeklējumu laikā, saglabāt personisko pārlūkošanas vēsturi, izvēles, pielāgot saturu, paātrina meklēšanu Vietnē, izveido ērtu un draudzīgu Vietnes vidi, padara to efektīvāku un uzticamāku. Sīkdatnes ir tīmekļa pārlūkošanas standarta prakse, kas atvieglo vietnes lietošanu.

7.2.     Ar sīkdatnēm mēs varam vākt šādu informāciju: IP adrese, izmantotā interneta pārlūka tips, Vietnes apmeklējumu skaits, apskatītās Vietnes lapas, Vietnē pavadītais laiks, demogrāfiskie dati un, ja apmeklējat Vietni no trešās puses vietnes, saite uz lapas URL.

7.3.     No sīkdatnēm saņemto informāciju mēs izmantojam šādiem mērķiem:

a)         lai nodrošinātu Vietnes funkcionalitāti (piemēram, lai jūs varētu izmantot Vietnes personalizāciju);

b)        lai mēs varētu uzlabot un attīstīt Vietni, lai tā vēl labāk atbilstu jūsu vajadzībām;

c)         pakalpojumu attīstīšanai un Vietnes izmantošanas analīzei;

d)        mērķtiecīgai mārketinga vadībai.

7.4.     Mēs varam, nepārkāpjot tiesību aktus, apvienot informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes, ar informāciju, kas par jums iegūta, izmantojot citus līdzekļus (piemēram, informāciju par Vietnes izmantošanu apvienot ar jūsu iesniegtajiem personas datiem).

7.5.     Vietnē var tikt izmantotas šādas sīkdatnes:

a)             tehniskās sīkdatnes – sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas Vietnes darbībai;

b)             funkcionālās sīkdatnes – sīkdatnes, kuras, kaut arī nav obligātas Vietnes darbībai, tomēr ievērojami uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietotāju pieredzi;

c)              analītiskās sīkdatnes – sīkdatnes, kas tiek izmantotas Vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistiskās analīzes sagatavošanai; šo sīkdatņu apkopotie dati tiek izmantoti anonīmi;

d)             mērķtiecīgās jeb reklāmas sīkdatnes – sīkdatnes, kuras tiek izmantotas, lai parādītu ieteikumus vai citu informāciju, kas jūs varētu interesēt.

e)             sociālo tīklu sīkdatnes – sīkdatnes, kuras vajadzīgas, ja vēlaties Vietnes informāciju izmantot sava sociālā profila kontā.

7.6.     Visa informācija par Vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, derīgumu un izmantotajiem datiem ir sniegta šeit/ zemāk esošajā tabulā:

7.7.     Jūs varat dot savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai šādos veidos:

a)         tās neizdzēšot un (vai) nemainot sava pārlūka iestatījumus, lai tas nepieņemtu sīkdatnes;

b)        Vietnes saitē (joslā) par sīkdatnēm noklikšķinot uz atzīmes “Piekrītu”;

7.8.     Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu atļauju izmantot sīkdatnes. To var izdarīt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā nepieņemtu sīkdatnes. Kā to izdarīt, ir atkarīgs no jūsu operētājsistēmas un tīmekļa pārlūka. Sīkāku informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanās iespējām atradīsiet vietnē http://AllAboutCookies.org vai http://google.com/privacy_ads.html

7.9.     Dažos gadījumos nepiekrišana sīkdatnēm, to izslēgšana vai dzēšana, jo īpaši tehnisko un funkcionālo sīkdatņu, var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu Vietnes funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi Vietnei.

 

8.              Kam mēs sniedzam jūsu personas datus?

8.1.     Mēs garantējam, ka jūsu personas dati netiks pārdoti, sniegti vai citā veidā bez likumīga pamatojuma nodoti trešajām personām vai izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tie tika savākti. Mēs nepārsūtīsim jūsu personas datus citādi, kā tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku. Tomēr mēs paturam tiesības sniegt informāciju par jums, ja tas ir mūsu pienākums saskaņā ar likumu vai ja mums to prasa tiesībaizsardzības vai kriminālvajāšanas iestādes.

8.2.     Mēs varam nodot jūsu personas datus uzņēmumiem, kas palīdz mums mūsu darbībā un tiešajā mārketingā. Mēs prasām, lai šādi partneri apstrādātu jūsu datus tikai saskaņā ar mūsu dotajām instrukcijām un spēkā esošajiem jūsu datu aizsardzību uzraugošajiem tiesību aktiem.

8.3.     Informāciju, kuru mēs savācam par jums, mēs varam atklāt šīm trešajām personām:

a)              trešo personu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, tehnisko pakalpojumu sniedzēji, izpildot mūsu līgumus ar šiem pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot pakalpojumus jaunumu vēstuļu nosūtīšanā vai citās mārketinga aktivitātēs);

b)             trešo personu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus mēs parasti izmantojam datu glabāšanai, telekomunikācijām un vietņu mitināšanai.

c)              Facebook, Inc., dati tiek pārsūtīti uz ASV. Dati tiek glabāti programmā Privacy Shield, par kuru vairāk varat lasīt šeit

8.4.     Minētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir ierobežota iespēja izmantot jūsu datus – viņi nedrīkst šos datus izmantot citiem mērķiem, tikai vienīgi pakalpojumu sniegšanai mums.

 

9.              Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

9.1.     Mēs glabājam personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi vai nosaka tiesību akti, ja tajos paredzēts ilgāks glabāšanas termiņš.

9.2.     Mēs cenšamies neglabāt novecojušus, neaktuālus personas datus, tāpēc pēc to atjaunināšanas tiek saglabāta tikai jaunākā informācija. Vēsturiskā informācija tiek glabāta, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktu aktu noteikto kārtību vai mūsu uzņēmējdarbībai.

9.3.     Privātuma politikas 5.1. punktā atsevišķi katram personas datu izmantošanas mērķim ir norādīti noteikumi jūsu personas datu glabāšanas termiņi.

 

10.              Kā mēs glabājam jūsu personas datus?

10.1.     Dati, ko mēs savācam no jums, atradīsies Eiropas Savienības (ES) teritorijā, bet var tikt pārsūtīti vai glabāti arī ārpus ES. Tos arī var apstrādāt mūsu vai mūsu piegādātāju personāls, kas strādā ārpus ES. Pārsūtot jūsu datus ārpus ES, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti drošā veidā un saskaņā ar šo Privātuma politiku.

10.2.     Diemžēl informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Kaut arī mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt jūsu datu drošību, kad jūs pārsūtāt datus uz Vietni – Jūs uzņematies risku, kas saistīts ar datu pārsūtīšanu uz Vietni. Saņemot jūsu datus, mēs piemērosim stingras procedūras un drošības pasākumus, lai jūsu datus pasargātu no nesankcionētas piekļuves.

10.3.     Ja izveidotos maz ticami apstākļi un mēs uzzinātu par jūsu personas datu aizsardzības pārkāpumu, kas varētu radīt nopietnus draudus jūsu tiesībām vai brīvībām, mēs nekavējoties jūs informēsim, tiklīdz par to uzzināsim un konstatēsim, kādai informācijai ir piekļūts.

 

11.              Ārējās vietnes

11.1.    Vietnē var būt saites uz ārējām vietnēm – mūsu biznesa partneru vietnēm vai vietnēm, kurās tiek reklamētas mūsu preces un (vai) pakalpojumi. Sekojot šādām saitēm uz kādu no vietnēm, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un ar tām saistītajiem pakalpojumiem ir savas atsevišķās privātuma politikas un mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par šīm politikām vai par šajās vietnēs vai pakalpojumu sniegšanas procesā vāktajiem personas datiem, piemēram, kontaktinformāciju vai atrašanās vietas datiem. Pārskatiet šīs politikas pirms personas datu iesniegšanas šajās vietnēs vai jebkādu pakalpojumu izmantošanas.

 

12.      Kādas jums ir tiesības?

12.1.    Apstrādājot personas datus, mēs garantējam jūsu tiesības saskaņā ar VDAR un Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību. Kā personas datu subjektam jums ir šādas tiesības:

a)         zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi.

b)         piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam;

c)         pieprasīt labot vai papildināt, precizēt nepareizus, neprecīzus, nepilnīgus jūsu personas datus;

d)         pieprasīt iznīcināt personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika savākti;

e)         pieprasīt iznīcināt personas datus, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai ja jūs atsaucat vai nedodat savu piekrišanu personas datu apstrādei, jo tā ir nepieciešama;

f)          nepiekrist personas datu apstrādei vai atsaukt iepriekš doto piekrišanu;

g)         pieprasīt jebkādu jūsu personas datu apstrādes apturēšanu (izņemot saglabāšanu), ja rodas domstarpības vai tiek pārbaudīta datu apstrādes likumība, datu precizitāte, kā arī gadījumos, kad mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu;

h)         pieprasīt iesniegt, ja tas ir tehniski iespējams, saskaņā ar jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā savāktos jūsu personas datus viegli lasāmā formātā vai pieprasīt to pārsūtīšanu citam datu pārvaldītājam.

12.2.    Mēs centīsimies garantēt jūsu kā personas datu subjekta tiesību īstenošanu un radīt visus apstākļus šo tiesību efektīvai izmantošanai, tomēr mēs paturam tiesības neizpildīt jūsu prasības, ja ir nepieciešams nodrošināt:

a)         mūsu juridisko saistību izpildi;

b)         valsts drošību vai aizsardzību;

c)         sabiedrisko kārtību, noziedzīgo nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai kriminālvajāšanu;

d)         svarīgas valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses;

e)         darba vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu;

f)          jūsu vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai.

12.3.    Prasības, kas saistītas ar jūsu tiesību izmantošanu, jūs varat mums iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski. Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs varam lūgt jūs iesniegt personu apliecinošu dokumentu, kā arī citu mums nepieciešamo papildu informāciju.

12.4.    Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu 30 kalendāro dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas un visu atbildēšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

12.5.    Ja uzskatīsim to par nepieciešamu, mēs apturēsim jūsu datu apstrādi, izņemot glabāšanu, līdz jūsu pieprasījums tiks atrisināts. Pēc jūsu likumīgas piekrišanas atsaukšanas mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi, izņemot šīs Privātuma politikas 12.2. punktā un tiesību aktu noteiktos gadījumus, tas ir, ja spēkā esošie tiesību akti, mūsu juridiskās saistības, tiesas lēmumi vai saistošie iestāžu norādījumi mums uzliek pienākumu turpināt jūsu datu apstrādi.

12.6.    Ja atteiksimies izpildīt jūsu pieprasījumu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma iemeslus.

12.7.    Ja nepiekrītat mūsu rīcībai vai atbildei uz jūsu pieprasījumu, jūs varat mūsu darbības un lēmumus pārsūdzēt kompetentajā valsts iestādē.

 

13.      Kam jūs varat iesniegt sūdzību?

13.1.    Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu veikto datu apstrādi, lūdzam to iesniegt rakstiski, sniedzot pēc iespējas vairāk informācijas un izmantojot šīs politikas beigās norādīto kontaktinformāciju. Mēs sadarbosimies ar jums un centīsimies nekavējoties atrisināt visus jautājumus.

13.2.    Ja uzskatāt, ka saskaņā ar VDAR jūsu tiesības ir pārkāptas, varat iesniegt sūdzību mūsu uzraudzības iestādei – Valsts datu inspekcijai, lai gan visus strīdus mēs vispirms centīsimies atrisināt ar jums.

 

14.      Kā tiks mainīta šī Privātuma politika?

14.1.    Visas izmaiņas mūsu Privātuma politikā tiks publicētas Vietnē. Ja nepieciešams, mēs jums to paziņosim. Jaunie Privātuma politikas noteikumi arī var tikt ievietoti Vietnē un, lai turpinātu izmantot Vietni un (vai) mūsu pakalpojumus, jums, iespējams, tie būs jāizlasa un tiem jāpiekrīt.

 

15.      Kā ar mums sazināties?

15.1.    Visus ar šo Privātuma politiku saistītos dokumentus sūtiet mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju:

a)       pa pastu – UAB DocLogix, adrese: Lvovo g. 105A, LT-08104 Viļņa

b)      uz e-pastu – info@doclogix.lt

Lai pārlūkošana mūsu interneta vietnēs būtu pēc iespējas ērtāka, izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Nospiežot „Es sapratu“, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Vairāk par sīkdatnēm un par to, kā no tām atteikties, lasiet „DocLogix“ privātuma politikā.